Sent­riske grunne kummer øker syd i Viken

Bruk av isohatt gjør det mulig å bygge grun­nere kummer. Med sent­risk utfor­ming kan man dermed betjene arma­turet uten å måtte entre hullet.

Vil tilføre kunn­skap og rela­sjoner

Hos Weels Betong og Plast i Råde syd i Viken ser man en ny trend innen bygging av kummer. Metoden gjør det enklere både å bygge og betjene vann­kummer med ventiler. Løsningen er kort fortalt sentrerte kummer som isoleres.

Mer frihet
Selv om regionen er mindre plaget av frost enn dalstrø­kene er har man sett at bedre isola­sjon byr på nye mulig­heter for løsning.

– Erfa­ring viser at en sent­risk kum som isoleres ikke trenger å være så ille dyp. Ved at mann­hullet kommer rett over midten kan man operere ventilen uten å måtte kravle ned i selv kummen. Mange velger derfor nettopp en sent­risk løsning, der arma­turet er plas­sert midt i, forteller Anders Weel ved Weels Plast og Betong i Råde, som i mer enn tyve år har levert løsninger til entre­pre­nører og kommuner i Østfold (Viken).

En bespa­relse ved å isolere rett på legemet er at man slipper å legge isola­sjon i bakken omkring kummen, og man sparer jobb med graving og bruk av fyll­masser. Ved å legge isola­sjonen rett på kummen har man også bedre kontroll med resul­tatet

Les mer på VAnytt