Weels

Weels Betong & Plast AS har siden 1998 vært en aner­kjent leve­randør av VA-anlegg innen kummer og rør, i både plast og betong.

Selskapet består i dag av 11 ansatte og er loka­li­sert i Råde. Herfra forsyner vi kunder innenfor flere bran­sjer, hoved­sa­kelig entre­pre­nører, kommuner, land­bruk og vegvesen. Vi har hele nedre Viken som vårt nedslags­felt.

Weels har siden 2020 vært et heleid datter­sel­skap av Ahlsell Norge AS. Vi leverer komplette VA-anlegg, og besitter eksper­tise og kompe­tanse på alle områder innenfor vårt fagfelt. Med egne kran- og vare­biler, leverer vi varer fort­lø­pende etter ønske fra kunden.

Takket være gode samar­beids­av­taler med flere leve­ran­dører, kan vi tilby markeds­le­dende produkter med kort leve­ringstid.

I tillegg fører vi rense­an­legg, trykk­avløp, pumpe­sta­sjoner, glass­fi­ber­tanker, olje­ut­skil­lere, støtte­murer m.m. Weels er eksperter på prefab­rik­kerte kummer i både plast og betong, og har fasi­li­teter, utstyr og kompe­tanse innen monte­ring, kjerne­bo­ring, ekstru­der­svei­sing og PE-svei­sing. Vi har et stort vare­lager og har til enhver tid god tilgjen­ge­lighet på både aktu­elle og spesia­li­serte varer.

Se produkt­ka­talog.

Weels avd. Godvik

Weels avd. Godvik er en under­av­de­ling til Weels Betong og Plast A/S som er samlo­ka­li­sert med Ahlsell Godvik i Godvik­svin­gene 180.

Weels Godvik har et stort lager med betong­pro­dukter til VA markedet og lager­fører også en god del støpe­jern­spro­dukter og øvrige tilbehør til betong­kummer.

Avde­lingen består av fire ansatte, hvorav to på boring/montering og to på salg/ledelse/prosjekt.

Hos Weels avd. Godvik får du det aller meste du trenger av betong­pro­dukter og tilbehør til vann- og avløps­pro­sjekter, med mer.

I samar­beid med Ahlsell leverer vi komplette vann­kummer med ferdig innmon­tert armatur ihht VA miljø­blad 112. Vi lager også andre komplette løsninger med innmon­terte deler i messing/plast/PE etc til over­vann, spill­vann og drikkevann/brannvann.

Se produkt­ka­talog for infor­ma­sjon av stan­dard­sor­ti­ment på Godvik.