Åpen­hets­loven

Weels Betong og Plast er omfattet av åpen­hets­loven, og vi jobber stadig med å holde oss oppda­terte på gjel­dende regler og retnings­linjer.

Åpen­hets­loven trådte i kraft 1. juli 2022, og bidrar til åpenhet og ansten­dige arbeids­vilkår gjennom hele verdi­kjeden. Vi stiller derfor strenge krav til våre samar­beids­part­nere og leve­ran­dører. Åpen­hets­loven stiller krav til at hverken samar­beids­part­nere, leve­ran­dører eller oss selv bryter med grunn­leg­gende menneske­ret­tig­heter og ansten­dige arbeids­for­hold.

Vi har gode rutiner for hvordan vi skal hånd­tere dette og utfører konti­nu­erlig analyser av både oss selv, våre samar­beids­part­nere og leve­ran­dører. En del av arbeidet består av en aktsom­hets­vur­de­ring der våre leve­ran­dører og samar­beids­part­nere blir bedt om å gjen­nomgå en evalu­e­ring. Dataene vi får inn blir analy­sert og vi vurderer risi­koen for brudd på grunn­leg­gende menneske­ret­tig­heter og ansten­dige arbeids­for­hold hos våre leve­ran­dører og samar­beids­part­nere.

Aktsom­hets­vur­de­ring blir også gjen­nom­ført når vi vurderer nye leve­ran­dører og samar­beids­part­nere.

For alle henven­delser som gjelder åpen­hets­loven ønsker vi at dere tar kontakt med oss på post@weels.no og merker henven­delsen med åpen­hets­loven. Henven­delsen vil bli besvart innen 2–3 uker.

Se etiske retnings­linjer på norsk her.
Se etiske retnings­linjer på engelsk her.