Ahlsell kjøper regional VA-leve­randør

Ahlsell Norge AS har gjen­nom­ført kjøp av selskapet Weels Betong & Plast AS med en årlig omset­ning på om lag 55 MNOK.

Weels Betong & Plast har siden 1998 vært en aner­kjent leve­randør av VA-anlegg innen både betong og plastrør. Selskapet består av 10 ansatte loka­li­sert i Råde, som forsyner kunder innenfor flere bran­sjer i nedre Viken.

Vil tilføre kunn­skap og rela­sjoner

Ifølge admi­ni­stre­rende direktør i Ahlsell, Rune Flengsrud, er det først og fremst selska­pets markeds­po­si­sjon og medar­bei­dernes kompe­tanse som gjør dette til et riktig grep for Ahlsells VA-satsing i regionen.

- Weels Betong & Plast sin styrke ligger i at de selger hele løsninger til kundene, og blir oppfattet som en god samar­beids­partner for sine kunder. Dette passer godt inn i Ahlsells forret­nings­mo­dell. Selskapet vil tilføre oss kunn­skap om betong og monte­ring, i tillegg til gi oss store mulig­heter med kunde­re­la­sjo­nene de sitter med i dag, sier Flengsrud.

Les mer på ahlsell.no