Ahlsell Bergen bygger ut

Ahlsell har startet utbyg­gingen av Bergens­lo­ka­lene i Godvik for å gjøre plass til en splitter ny kum-avde­ling, hvor en avde­ling av datter­sel­skapet Weels Betong & Plast skal flytte inn og levere nøkkel­fer­dige kummer med armatur.

Med nye kolleger på laget, ny butikk og større lokaler vil entre­pre­nø­rene på Vest­landet få et langt bedre tilbud.

Fami­lie­sel­skapet Weels fra Råde ble kjøpt opp av Ahlsell i 2020. Selskapet driftes videre under samme navn, og vokser i høy takt, særlig etter at Ahlsell kom inn på eier­siden. Nå åpner de altså en helt ny avde­ling i Bergen – og i Bergen er gleden over å få nye kolleger til byen stor.

— Utvi­delsen av butikk­lo­ka­lene og tjenes­tene våre vil ha enormt mye å si for entre­pre­nø­rene i Bergen. Godvik er et knute­punkt i den lokale infra­struk­turen og et ypperlig utgangs­punkt for å distri­buere kort­reist betong og armatur. Entre­pre­nø­rene får enklere tak i både produkter og spiss­kom­pe­tanse, i tillegg til oppføl­ging og raskere og mer miljø­venn­lige leve­ranser. Økt konkur­ranse på nøkkel­fer­dige betong­kummer i regionen vil også gagne kundene, innleder Turid Gjerde, regional salgs­sjef for VA i Ahlsell.

Nøkkel­fer­dige kummer levert på bygge­plass

For at kummene skal være i henhold til VA Miljø­blad 112, stilles det krav til forhol­dene kummene monteres i. Gjerde og kolle­gene ser derfor frem til å kunne levere ferdig­mon­terte kummer til kundene i den værbitte regionen.

— Nå skal butikken i Godvik bygges ny, i tillegg til at vi bygger en helt ny avde­ling for produk­sjon og monte­ring av kummer i samme bygg. Når ny butikk og ny avde­ling er ferdig­stilt vil kundene få skred­der­sydde produkter som leveres nøkkel­fer­dige på anleggs­plassen, sier Gjerde enga­sjert.

Miljø­vennlig distri­bu­sjon

Det er ikke tilfeldig at Ahlsell utvider Godvik-butikken nå. Resul­ta­tene fra det ambi­siøse utslipps­kuttet selskapet har jobbet med siden sommeren 2021 ble nylig ferdig utregnet. Målet om 70 % utslipps­kutt på trans­port ut til kundene er oppnådd.

— Det krever tungt maski­neri å hånd­tere betong. Derfor er mate­rialet ofte ansett som lite miljø­vennlig. Nå som majo­ri­teten av logis­tikk­parken vår går på miljø­vennlig driv­stoff og elek­tri­sitet, kan vi tilby et bredere spekter av betong­pro­dukter samtidig som vi holder utslip­pene lave, sier Per Helge Thorsen, regions­sjef Vest i Ahlsell.

— Ahlsell har de siste årene kjøpt opp flere dyktige spesia­list­be­drifter. Målet vårt er å vokse sammen, slik vi nå gjør med Weels. Weels driftes frem­deles av de samme, dyktige ansatte som har vært i selskapet siden start, og nå får de tilgang på et helt nytt kunde­marked.

Tettere på kundene

Anders Weel er daglig leder i Weels Betong & Plast. Han ser frem til å påta seg oppgaven med å danne et nytt og dyktig team til den nye avde­lingen i Bergen.

— Vi skal beholde våre lokaler og tilstede­væ­relsen på Østlandet, så nå skal vi både ansette og lære opp nye kolleger til avde­lingen i Bergen. Vi gleder oss stort til å tilby rådgiv­ning og følge opp prosjek­tene på Vest­landet. Kravene til kummer varierer fra sted til sted siden kommu­nene setter sine egne VA-normer – derfor er det ekstra viktig at vi er fysisk til stede for å hjelpe kundene, sier Weel.

Bygget ventes å stå ferdig i januar 2024.

Saken ble først publi­sert av ahlsell.no